Privaatsuspoliitika põhimõtted

Live Technologies OÜ

SISSEJUHATUS

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Live Technologies töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie veebilehte või kasutate Livesofti tarkvararakendusi.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Livesoft võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Ajakohane privaatsuspoliitika on avaldatud Livesofti veebilehel www.livesoft.ee

Küsimuste või taotluste korral palun võtke Livesoftiga julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1. MÕISTED

Ettevõte: Live Technologies OÜ, livesoft.ee rakedenduse teenuse pakkuja edaspidi Livesoft

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Livesoft töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Livesofti füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Livesofti poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Live Technologies OÜ

2. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

Kui pöördute Livesofti poole teenuse saamiseks peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Livesofti vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus
 • toodud info);
 • sõidukite info (sõiduki mark, mudel, registreerimisnumbrid, muu süsteemi kirjeldatav info)

Livesoftil on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust proovisõidulepingu sõlmimisel. Livesoft ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

3. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Livesoft töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Livesofti õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Livesofti õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE LIVESOFTI TÖÖLE KANDIDEERIDES

Kui kandideerite Livesofti tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Livesoftile avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.

Kandidaadi andmetega saavad Livesoftis tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Livesofti volitatud töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Livesoft töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Livesofti vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Livesoft töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid. Töötajate andmete töötlemise tingimused on sätestatud Livesofti töötajate privaatsuspoliitikas.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse kuni üks aasta värbamisotsuse tegemisest pärast mida paberkandjal olevad andmed hävitatakse ning elektroonilised ja personaliotsingu portaalis sisalduvad andmed kustutatakse.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

5. LIVESOFTI VEEBILEHED JA RAKENDUSTE KASUTAMINE

Livesoft võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu. Livesofti rakenduste kaudu saate hallata enda saadetisi erinevate veoviisidel ning seda teha kas enda vedudele või teenusepakkujana. Samuti tollideklaratsioonide koostamine, haldamine ja edastamine Maksu- ja Tolliametisse ning ettevõtte andmete ja faliide säilitamine ettevõtte enda või seadusest tulenevate kohustuste täitmisel.

Livesofti rakenduste puhul päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate teie või teie kliendid meile rakenduse kaudu päringu või kasutate rakenduse teenust, siis töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse haldamiseks. Rakenduse teenuse töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • andmed Teie sõidukite kohta muu teave, mida rakenduse teenuse kasutamisel Livesoftile edastate.

Livesofti veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Livesofti e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Livesofti veebilehe külastamise ajad;
 • Livesofti veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Livesofti veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Livesoft ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Livesofti veebilehed võivad lisaks sisaldada ka iFrame siltidega sisu, mis pärinevad kolmandate osapoolte veebilehtedelt. iFrame sildile klõpsates, ei vastuta Livesoft iFrame siltides kuvatava kolmanda osapoole sisu eest. Seal kuvatava teabe eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud.

6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Livesoft võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Livesoft võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Livesofti koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima rakenduse teenuse osutamiseks, näiteks IT-teenuste osutajad, serveriteenuse osutajad jne
 • muudele Livesofti volitatud töötlejatele või ametkondadele

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Livesoft ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Livesofti volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Livesoft säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Livesofti õigustatud huvist tingimusel, et Livesofti õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

8. TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA

Livesoft tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Livesoftil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Livesoft Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Livesoftilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Livesoftile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Livesoft kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Livesoft piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Livesoft ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Livesoftile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Livesoft edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelvalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Livesofti õigustatud huvid või Livesofti juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

9. MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

10. KONTAKT

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Livesoft Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Livesoftiga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Live Technologies OÜ

Aadress: Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn, Eesti

Telefon: 5663 5333

E-post: helpdesk@localhost